tisdag 10 november 2015

Särskolan i nära samarbete med kommunens elevhälsa

Mobila stödteamet (MST)

Just nu och fram till vecka 47 framöver följer det mobila stödteamet oss på grundsärskolan åk 7-9, gymnasiets nationella program och IV1. Det mobila stödteamet består av elevhälsopedagog Niclas Björnén, socialpedagog Ing-Marie Lennartsson och specialpedagog Cinna Hilber. I teamet ingår även socionom Sara Ytell och specialpedagog Stefan Soomro som för närvarande arbetar på Borrby skola.

Rektor Andreas Mattsson har ansökt om insatsen som innebär att Niclas, Ing-Marie och Cinna träffar elever och personal i deras skolvardag. De har individuella samtal med personalen och följer med på lektioner, raster och möten, för att iaktta, ställa frågor och hjälpa till genom att ge förslag på hur verksamheten och undervisningen ska kunna bli ännu bättre.

Aktivt ledarskap i skolan

Som en del i MST:s insats på särskolan leder Niclas Björnén även en utbildning i Aktivt ledarskap i skolan. Kursen riktar sig till hela särskolans personal och handlar bland annat om olika ledarstilar, självkänslans betydelse för hur mycket en elev orkar och klarar engagera sig i sina studier och hur man som personal kan stödja elevers lärande genom att skapa god kontakt och goda relationer.


Goda relationer är en förutsättning för att barn ska behålla sin inre drivkraft och nyfikenhet och ha tillräckligt med självförtroende och mod att vilja och våga utvecklas. Därför undersöker det mobila stödteamet särskilt hur kommunikationen ser ut mellan elever, mellan personal och mellan elever och personal.

Syftet med kursen är främst att vi pedagoger och assistenter reflekterar över vår ledarroll och hur vi aktivt kan möta olika situationer som uppstår i klassrummet. Grundtanken är att människor vill samarbeta och att om ett samarbete inte fungerar ska man försöka ta reda på varför det inte fungerar och hur man tillsammans ska kunna undanröja hindren.

Utbildningarna "Aktivt ledarskap i skolan" och "Aktivt föräldraskap" bygger på tanken att för att elever ska må bra och vara mottagliga för lärande behöver de en stabil självkänsla som grund att stå på och en balans mellan de olika personliga egenskaperna: självförtroende, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om elevhälsans centrala och mobila stödteam:  http://www.simrishamn.se/sv/barn-utbildning/Information/elevhalsa/specialpedagog/

Föreläsningstips:
Agnetha Stagling Birgersson, verksamhetsansvarig för Active Parenting (Aktivt föräldraskap), föreläser här om grunden i det förhållningssätt som kursen förordar (kursen i Aktivt ledarskap i skolan bygger också på detta förhållningssätt).
     Hon berättar att "Aktivt föräldraskap" inte handlar om en metod utan om ett sätt att tänka: "Barns beteende är inte problemet, utan beteendet är lösningen på ett problem som barnet upplever. Barnet har alltså ett behov som inte är tillgodosett och därför använder barnet ett destruktivt beteende för att få behovet tillfredsställt".
     I föreläsningen återkommer Agneta flera gånger till att det viktigaste behovet människor har är att få kontakt, att bli sedda och respekterade. Vi vuxna har ansvar för att skapa goda relationer till barnen. Agnetas avslutande råd är "utgå alltid från att andra människor vill samarbeta med dig. Om de inte samarbetar, fundera över om du varit tillräckligt tydlig och om det finns behov som du förbisett":


Här presenterar Elisabet Redborn utbildningen Aktivt ledarskap i skolan, ett förhållningssätt som, i likhet med kurserna i Aktivt föräldraskap, bygger på ömsesidig respekt. Föreläsningen är en av 5 som gavs på Active Parentings öppna seminariedag i april 2011:


Boktips:

En bild ur kursboken Frigör barnets potential och din egen av Agnetha Stagling Birgersson.

  • Frigör barnets potential och din egen - fem egenskaper för ett friare liv av Agnetha Stagling Birgersson (2012).
  • Ett aktivt föräldraskap. Kursbok. Förskolebarn och skolbarn av Michael H Popkin (1993).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar